Raise voice against social evils

Rajasthan Patrika, November 12, 2010