Eye check up of 68 student

Dainik Navjyoyti, August 28, 2012