Children tie friendship band

Dainik Navjyoyti, November 14, 2013