Bal Sabha organised

Rajasthan Patrika, January 21, 2011